Plannen Sliedrecht-Noord & AZC

Resultaten enquête Sliedrecht-Noord & AZC

 

In Wijngaarden is grote ongerustheid ontstaan naar aanleiding van de plannen van de gemeente Sliedrecht voor grootschalige woningbouw in de Sliedrechtse polder én naar aanleiding van de plannen voor het vestigen van een AZC in dit gebied. Daarom heeft de klankbordgroep Wijngaarden een enquête gehouden onder de inwoners van Wijngaarden en de inwoners van het poldergebied.

De meeste inwoners zijn niet blij met de bouwplannen. Een groter deel is tegen hoogbouw. Veel zorgen zijn er over de te verwachten verkeerstoename, bij het oversteken van de provinciale weg in het Oosteinde, sluipverkeer van Tolsteeg naar Wijngaardse steeg en door de lintbebouwing.

In Wijngaarden is men niet tegen de komst van een AZC, wel tegen een groot AZC in de polder.

 

Bekijk hier de resultaten van de enquête

 

Het document waar de bouwplannen in staan is hier te vinden:

Ambitiedocument gemeente sliedrecht - Sliedrecht-Noord

 

CDA Molenlanden:
"Eerder dit jaar stond de Provincie kritisch tegenover het plan voor
Sliedrecht-Noord. Een belangrijk argument was de ligging van de locatie binnen het Groene Hart en buiten het BSD (bestaand stads- en dorpsgezicht). De locatie is ook niet te vinden op de zogenaamde 3-hectare-kaart. (Die kaart toont de locaties waarop de Provincie toestaat dat gebouwd gaat worden buiten BSD op een terrein groter dan 3 hectare.) In het artikel in het Kontakt van 14 november jl. staat dat de 1200-1500 woningen er ‘gaan komen’. Het lijkt erop dat het Rijk met deze subsidie uit het mobiliteitsfonds stuurt en druk uitoefent om ervoor te zorgen dat Sliedrecht-Noord gerealiseerd gaat worden."

 

Politieke vragen gemeente Molenlanden

VVD Molenlanden:

"De woningbouwbehoefte in de regio Drechtsteden, waartoe Sliedrecht behoort, kan naar onze mening ruimschoots gerealiseerd worden binnen de BSD-grenzen van de gemeenten die tot de regio Drechtsteden behoren. Zeker als het “Oog” in Hardinxveld hiervoor volledig wordt benut. Een ingreep op het Groene Hart hoeft in dan niet te worden gedaan. Het uitgangspunt om niet te komen tot een aantasting van het groene Hart was tot op dit moment ook het beleid van de Provincie. De voorgenomen aantasting van het Groene Hart ten noorden van Sliedrecht is, vanwege de precedentwerking, het begin van het einde van het Groene Hart in de Alblasserwaard."

 

Politieke vragen gemeente Molenlanden

Achtergrond informatie