Klankbordgroep Wijngaarden

Wijngaarden spreekt zich uit over Sliedrecht-Noord en AZC

 

In Wijngaarden is men geschrokken van de plannen van buurgemeente Sliedrecht voor de aangrenzende polder. Het nieuwbouwproject Sliedrecht-Noord met 1500+ woningen en de mogelijke komst van een groot AZC baart de inwoners grote zorgen.


Klankbordgroep Wijngaarden heeft daarom over deze onderwerpen een enquête gehouden onder de inwoners van Wijngaarden en de bewoners van de polder. De enquête is door meer dan de helft van de inwoners ingevuld en geeft hiermee een goed beeld van wat er over deze plannen leeft in het dorp en de directe omgeving.

 

 

De polder tussen Wijngaarden en Sliedrecht is grondgebied van de gemeente Sliedrecht. Jarenlang was deze open polder beschermd doordat deze deel uitmaakt van het Groene Hart. Nu ineens niet meer. Aan de grenzen van het Groene Hart wordt nu geknaagd, onder andere door het nieuwbouwproject Sliedrecht-Noord. Als de plannen doorgaan wordt het open polderlandschap deels gevuld met woningen. Laagbouw, maar ook hoogbouw tot maar liefst zes lagen hoog. Een ruime meerderheid van de inwoners van Wijngaarden is tegen de bouwplannen. Nog meer inwoners zijn tegen de hoogbouw, waardoor het open karakter van de polder voorgoed zal worden aangetast.


Wijngaarden is ook erg bezorgd over de gevolgen voor verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Een plan met 1.500 woningen of meer zorgt voor een flinke toename van verkeer. Een deel van dat verkeer zal richting Utrecht gaan over de provinciale weg N482, die het dorp Wijngaarden ter hoogte van het Oosteinde doorkruist. Deze kruising is op dit moment in de spits toch al een gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers, en dat zal alleen maar erger worden. Ook het verkeer op de route via de Tolsteeg van en naar Sliedrecht wordt naar verwachting veel intensiever met daardoor veel meer sluipverkeer door het lintdorp Wijngaarden. Zeker nu de plannen voor de verdere verbreding van de A15 zijn uitgesteld, wordt verwacht dat men nog meer gebruik gaat maken van sluiproutes.


Met betrekking tot het AZC blijkt uit de enquête dat de meeste inwoners van Wijngaarden de voorkeur geven aan kleinere AZC locaties binnen de bebouwde kom van Sliedrecht boven een grootschalig AZC in de polder. Binnen Sliedrecht zijn ook meer voorzieningen op loop- en fietsafstand. Bij een groot AZC nabij de Tolsteeg of de Kweldamweg verwacht men vooral problemen met betrekking tot veiligheid. Heel veel kinderen fietsen hierlangs op weg naar school of sportvereniging. Niet alleen uit Wijngaarden maar ook uit de achterliggende dorpen.


De Klankbordgroep Wijngaarden presenteert de uitslag van de enquête bij de gemeenteraad Sliedrecht en gaat ervan uit in constructief overleg te blijven over deze onderwerpen met wethouder Spek van Sliedrecht.

 


Aangifte Chemours

 

Op 15 juni was er op NPO 2 een uitzending van Zembla over de PFOA en PFAS vervuiling door Chemours. Inmiddels zijn de actiegroepen “Gezondheid voor alles” en “Stop PFAS Drechtsteden” een nieuwe rechtszaak aan het voorbereiden met dezelfde advocaat die ook voor Tata Teel procedeert. Belanghebbenden kunnen meedoen met de aangifte door zich aan te melden via stoppfasdrechtsteden@gmail.com Meer informatie op facebook, o.a. de pagina Actiegroep “Gezondheid voor alles”. Volgens de informatie op Facebook zijn er geen kosten aan verbonden. Omdat een rechtszaak wel betaald moet worden, is er mogelijkheid te doneren, ook te vinden via facebook.

Voor wie zich zorgen maakt: er zijn organisaties die bloedtesten aanbieden. Dit is op eigen kosten.

U kunt HIER het formulier invullen om mee te doen met de massa-aangifte tegen Chemours wegens het lozen van PFAS.

 


Nieuw tracé hoogspanningslijn

 

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming. 

Er zijn tien varianten die worden onderzocht. Een aantal van deze varianten lopen door de polder Wijngaarden en/of het Oosteinde. Deze zijn ingetekend op onderstaand kaartje.

 


BOUWPLANNEN SLIEDRECHT-NOORD tot 2030

Bebouwing van de Kweldamweg tot aan de Tolsteeg

 

Gemeente Sliedrecht wil bouwen over 't spoor; er worden plannen gemaakt voor het hele gebied tussen de Kweldamweg (Hardinxveld-Giessendam) en de Tolsteeg.  Hier moeten 1400 tot 1800 woningen worden gebouwd tussen nu en 2030. Op zicht- en fietsafstand van Wijngaarden.

 

Het plan is beschreven in een ambitiedocument.

Als u dit op papier wilt lezen kunt u een exemplaar lenen in 't Wingerds hof.

Dit document is ook digitaal te raadplegen; u kunt dit HIER lezen.

 

Meer informatie over het project is HIER te vinden op de website van de gemeente Sliedrecht.

 

De klankbordgroep is betrokken in het participatietraject. U bent welkom op de informatiebijeenkomst 15 mei a.s. in 't Wingerds Hof, om 20:00u.

 

De volgende leden van de klankbordgroep zijn contact persoon hiervoor:

Janine Aantjes, Sandria de Wild, Norbert Zaalberg. Wilt u ook meepraten en meedenken? Dan kunt u met één van hen contact opnemen of een berichtje sturen via de CONTACT pagina.

 


Moestuinonderzoek naar PFAS

 

nieuw moestuinonderzoek en nieuwe inzichten 

 

Donderdag 8 september is er een voorlichtingsavond in Sliedrecht gehouden naar aanleiding van de hoeveelheid PFAS in moestuingroenten en de gezondheidsrisico’s hiervan bij het eten van groenten en fruit uit eigen tuin.

Hierbij is een aantal leden van de klankbordgroep aanwezig geweest.

Per gebied is onderzocht hoeveel PFAS er in groenten en fruit uit eigen moestuin zit. In een gebied van 1 km rond de Chemours fabriek wordt geadviseerd niet uit moestuinen te eten.

In een groter gebied daarbuiten wordt geadviseerd af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Wijngaarden ligt binnen dat laatstgenoemde gebied. Het advies is gebaseerd op nieuw onderzoek waarvan de resultaten op 5 september bekend zijn geworden en op basis van grenswaarden die zijn bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. 

Ook is onderzoek naar oppervlaktewater en irrigatiewater gedaan, de uitslag hiervan volgt. 

 

Links naar het onderzoek: 

https://www.rivm.nl/nieuws/pfas-in-gewassen-uit-moestuinen-in-dordrecht-papendrecht-sliedrecht-en-molenlanden 

https://www.rivm.nl/documenten/bijlagen-bij-rapport-2022-0010 

https://sliedrecht24.nl/chemours-ontbreekt-op-informatieavond-over-moestuinonderzoek-en-gezondheid/ 

 

Uitleg over PFAS, PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS

https://nieuwwaterwinkel.nl/waterwiki/water-vervuilingen/pfas-pfoas/

 

 Aansluiting Wijngaardse Steeg / Achterweg

Enige tijd geleden heeft de gemeente tijdens de 100-Waard gesprekken de knelpunten binnen onder andere Wijngaarden geïnventariseerd. Eén van de genoemde punten was dat de kruising van de Wijngaardse Steeg met de provinciale weg N214.

De klankbordgroep is geïnformeerd door de provincie dat men met het komend groot onderhoud van de N214, de kruising met de Steeg zal worden gewijzigd om de veiligheid voor overstekende fietsers/voetgangers te verbeteren.

 

De provincie heeft hier een aantal ontwerpen voor gemaakt welke verder besproken worden met onder andere de klankbordgroepen.

Hieronder een link naar de presentatie met de verschillende opties.

PRESENTATIE KRUISPUNT N214

 BERICHTEN